• «ثروت محصول توانایی انسان در فکر کردن است.» آین راند

پرداخت

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه[download_checkout]

Comments are closed.