• «تجدید نظر در باورهایی که در ژرفای تاروپود زندگی ما تنیده شده، به قصد سازگاری آنها با یکدیگر، کاری بس دشوار است، شاید بخشی از آن رو که تغییری بنیادین در زندگی طلب می کند، یا دست کم می تواند طلب کند.» مایکل فرد

ورود

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه

Comments are closed.