• «هر مرغ حق دارد که به پرواز درآید، و آزادی سرشت راستین هستی اوست، و هر چیز دیگر که سد راه این آزادی باشد، باید از میان برداشته شود، خواه آداب و رسوم باشد، یا خرافه، و یا هر قید و بندی.» ریچارد باخ، جاناتان مرغ دریایی

Uncategorized

Showing 1–10 of 11 results