• «مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک / دو سه روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم» مولوی

Uncategorized

Showing all 12 results