• «در این جهان گرسنگی بیشتری برای عشق و تحسین وجود دارد، تا برای نان.» مادر ترزا

Uncategorized

Showing all 12 results