• «مردم به همان اندازه خوشبخت هستند که تصمیم گرفته‌اند خوشبخت باشند.» آبراهام لینکلن

Uncategorized

Showing all 12 results