• «صد هزاران فضل دارد از علوم / جان خود را می‌نداند این ظلوم – داند او خاصیت هر جوهری / در بیان جوهر خود چون خری» مولوی

دانلود کتاب

Showing 1–10 of 11 results