• «هرگز نخواهم توانست شعری به زیبایی یک درخت بسرایم.» تی اس الیوت

اینشتین

Showing all 2 results