• «کاغذ را گذاشته‌اند برای یادداشت کردنِ چیزهایی که فراموش می‌کنیم؛ مغز برای فکر کردن است.» آلبرت اینشتین

ترکمن صحرا

نمایش یک نتیجه