• «تنها آنان که حقیرند، از تحقیر شدن می‌هراسند.» فرانسوا لاروشفوکو

ثروتمند شدن

نمایش یک نتیجه