• «زندگی کوتاه‌تر از آن است که کوچک باشیم.» دیزرائیلی

ثروتمند شدن

نمایش یک نتیجه