• «پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت / آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد» حافظ

ثروت

نمایش یک نتیجه