• «کسی که چرایی زندگی را دریافته است، با هر چگونه‌ای خواهد ساخت.» فردریش نیچه

ثروت

نمایش یک نتیجه