• «خدا گفت: / -بیایید کنار این لبه! / آن‌ها گفتند: / -ما می‌ترسیم / خدا گفت: / -بیایید کنار این لبه! / آن‌ها آمدند / خدا آن‌ها را هُل داد / و آن‌ها پرواز کردند.» گوئیلائوم آپولینار، شاعر فرانسوی

حکایت نبوغ

نمایش یک نتیجه