• «من به آنان گفتم: / آفتابی لب درگاه شماست / که اگر در بگشایید بر رفتار شما می‌تابد.» سهراب سپهری

خودشکوفایی

نمایش یک نتیجه