• «پس از چهل‌سالگی هر کس مسئول قیافه‌ی خودش است.» آبراهام لینکلن

خودنبوغ شناسی

نمایش یک نتیجه