• «بهشت در زمان و مکان نیست. بهشت کمال یافتن است.» ریچارد باخ

خودنبوغ شناسی

نمایش یک نتیجه