• «از بعضی معایب اگر خوب بهره گیرند، از فضایل بیشتر خواهد درخشید.» فرانسوا لاروشفوکو

درس نبوغ

نمایش یک نتیجه