• «زیباطلبی نوعی احساس است به‌سادگی احساس گرسنگی.» سامرست موام

درس نبوغ

نمایش یک نتیجه