• «مسئولیت مسائل مالی خود را به عهده بگیرید وگرنه باید تا آخر عمر به دستور گرفتن از دیگران عادت کنید. انتخاب با شماست: یا ارباب پول شوید یا بنده آن.» رابرت کیوساکی، نویسنده «پدر پولدار پدر بی پول»

طنز

نمایش یک نتیجه