• «شیفتگان پرواز را میل خزیدن نیست.» هلن کلر

نبوغ ذاتی

نمایش یک نتیجه