• «هرچه گویم عشق را شرح و بیان / چون به عشق آیم خجل باشم از آن» مولوی

نبوغ

Showing all 2 results