• «زیباطلبی نوعی احساس است به‌سادگی احساس گرسنگی.» سامرست موام

نبوغ

Showing all 2 results