• «میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست / تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز» حافظ

نبوغ

Showing all 2 results