• «به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست» سعدی

کار عاشقانه

نمایش یک نتیجه