• «بس گل شکفته می‌شود این باغ را ولی / کس بی بلای خار نچیدست ازو گلی» حافظ

کار لذتبخش

نمایش یک نتیجه