• «تجدید نظر در باورهایی که در ژرفای تاروپود زندگی ما تنیده شده، به قصد سازگاری آنها با یکدیگر، کاری بس دشوار است، شاید بخشی از آن رو که تغییری بنیادین در زندگی طلب می کند، یا دست کم می تواند طلب کند.» مایکل فرد

سالاّنان گُزِل: آری گویی فلسفی به زیبای خرامان زندگی

پرتره فردریش نیچه، کرت استووینگ، 1894

زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه این واقعیتی انکارناپذیر است که زندگی آدمیان در این جهان خاکی به انواع درد و رنج آغشته است. آدمیزاد انواع بی‌پایانی از دردهای جسمی و رنجهای روحی را در طول حیات زمینی خود تجربه می‌کند. کاهش دردهای جسمی را باید به اطبا سپرد اما رنجهای روحی و ترسها و اضطرابهای…

ادامه مطلب

فلسفه، هنرِ زیستن و تربیت خویشتن

فلسفه هنر زیستن تربیت خویشتن

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه فلسفه به چه دردی می‌خورد؟ این سؤالی است که یک دانشجو یا استاد فلسفه معمولاً از دوستان یا اطرافیان خود می‌شنود و در واقع معمولاً کسی که این سؤال را می‌پرسد این پیش‌فرض را در ذهن دارد که فلسفه یک بحث انتزاعی، پیچیده و شامل گفتگوهایی بی‌پایان است که هیچ…

ادامه مطلب